1. Cài calibre
  2. Tải python 3.9.7
  3. pip install gooey
  4. lấy file từ và đổi tên thành wwg
  5. đổi tên ebook thành không dấu, không ký tự đặc biệt và không có dấu cách