Overview

Tạo một extension từ điển xuyên suốt anki, obsidian, chrome-based. Khi tra cứu một từ mới trên chrome hoặc obsidian, sẽ có một chức năng lưu vào anki để ôn tập lại. Anki sẽ lưu chữ cái đấy, definition, phát âm và một số ví dụ lấy từ google APIs

Steps:

 1. Create Add-on Anki for expose API for listen request create card
 2. Create Chrome extension:
  1. Create function to search word for dict
  2. Fetch all example, definition, spell and store it
  3. Send it to Add-on Anki when user click to add word
 3. Create Obsidian plugin and same for chrome extension but much more

Chrome Extension

Extensions  |  Chrome for Developers

Tham khảo API google translate trong extension EJOY

Feature

 • Dict
 • Translate
 • Add to anki
 • Translate video subtitle
 • Advance: translate word by word video subtitle

Obsidian Plugins

Home - Developer Documentation

 • Same same obsidian

Anki add-on (Anki connect)

FooSoft Productions - Anki-Connect github.dev/themoeway/yomitan#dictionaries